Koreografisk Journal #3

Ladda ner Koreografisk Journal #3 här!


Tema #3: Curating

Intresset för curating inom koreografifältet är ett expanderande område. Till skillnad från konstområdet har vi inom dansområdet ingen tradition av att förhålla oss till en curator i bemärkelsen att diskutera presentationen av och kontexten för ett dans- eller koreografiverk. Istället har koreografen oftast fått förhålla sig till en befintlig teaterkonvention/-kontext eller på egen hand skapat förutsättningarna och kontexten för verkets produktion och presentation. Koreografer har i alla tider, bland annat av denna anledning, sökt sig bort från scenerna och in i olika konstsammanhang och av nödvändighet intagit rollen som sin egen curator. Kanske är steget därför inte så långt till att också intressera sig för hur curating av andra koreografiska verk skulle kunna ta sig uttryck och vad det skulle kunna innebära rent konstnärligt för konstformen?

I Sverige ser vi ökande tendenser att scenerna får ökade bidrag för att samproducera verk, en utveckling som onekligen ger dessa platser mer inflytande över vilken konstnärlig inriktning som premieras, hur påverkar det koreografiområdet? Hur påverkar bakgrunden och det personliga intresset hos konstnärliga ledaren, programläggaren eller danschefen urvalet, dialogen, utvecklingen av och förståelsen för konstformen koreografi och danskonstnärerna? Hur mycket formar den konstnärliga programläggningen, profileringen och curaterandet fältets förutsättningar och konstnärliga utveckling?

Hur ser en konstnärlig ledare, en curator, en kritiker eller en dansvetare på dessa frågor? Hur kan man se på relationen mellan makten att göra urval och hur det konstnärliga uttrycket förhåller sig till det? Vilken betydelse har programläggningen, curaterandet, i förhållande till skapandet av danshistorien, till kulturpolitiken, till utvecklingen av koreografifältet i stort?Hur vill koreograferna att deras verk ska curateras? På vilket sätt spelar den befintliga kontexten, scenen, in i skapandet? Hur skulle en vision om curatering av koreografi kunna se ut? Kan, eller bör, curating spela en annan roll inom det koreografiska arbetet?

Skribenter i tredje numret: Axel Andersson, Danjel Andersson, Malin Arnell, Fia Backström, Rebecca Chentinell, Jonatan Habib Engqvist, Anna Koch, Thomas Olsson, Corina Oprea, Astrid von Rosen, Imri Sandström, Mårten Spångberg, Liv Strand, Rasmus Ölme.